Regulamin sklepu internetowego od 25.05.2018

Regulamin sklepu internetowego clarumled.pl od 25.05.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego Clarumled.pl.;

1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.clarumled.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Clarumled Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.clarumled.pl;

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3 Dostępny pod adresem www.clarumled.pl , sklep internetowy clarumled.pl prowadzony jest przez Clarumled Sp. z o.o.. KRS 0000499998, NIP 781-18-93-521, REGON 302664255.

Adres siedziby:

Clarumled Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 532A

61-312 Poznań

NIP: 781-18-93-521

REGON: 302664255

Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres biuro@clarumled.pl lub tel. kom. 602 502 051.

Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres biuro@clarumled.pl lub pod numerem telefonu 602 502 051 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768

c. Java Script

2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.clarumled.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;

2.8 Informacje o towarach na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji;

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;

3.3 Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe.

3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest Clarumled Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 532A;

3.5 W celu realizacji umowy sprzedaży zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

W przypadku danych Klientów niezarejestrowanych wyrażona zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia w tym powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, natomiast w przypadku Klientów zarejestrowanych dodatkowo zgodę na prowadzenie Konta Klienta.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić świadczenie usług przez Clarumled Sp. z o.o.;

3.6 Dane osobowe Klientów Sklepu przechowywane są przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej;

3.7 Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;

3.8 Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-mail newsletter, SMS newsletter.

Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Clarumled Sp. z o.o., w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail lub/i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od Clarumled Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie.

3.9 Klient wypełniając formularz zapłaty za zamówione produkty może dodatkowo wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przekazanie danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie / przebiegu transakcji w sklepie clarumled.pl następującym podmiotom:

Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS: 0000357466, NIP: 897-176-26-04.

w celach uzyskania opinii o zakupionym produkcie i/lub Sklepie oraz umieszczenia jej na stronach wymienionego podmiotu. Powyższa zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres: admin@clarumled.com

3.10 Klienci Sklepu poprzez stronę www.clarumled.pl mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Kupujący w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.11 Clarumled Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Clarumled Sp. z o.o.za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Clarumled Sp. z o.o.;

3.12 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Clarumled Sp. z o.o.

3.13 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; c. niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Clarumled Sp. z o.o.;

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

3.14 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

3.15 W przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia Twoich praw zachęcamy do kontaktu: amin@clarumled.pl, tel. kom. 538 281 597.

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie sprawdzane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych.

3.16 Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny przez Witrynę www.clarumled.pl zamieszczono w Polityce prywatności.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.clarumled.pl, dokonać wyboru towaru, kolorystyki oraz długości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

4.6 Jeżeli Klient wyraził zgodę, o której mowa w pkt. 3.9 lit. b) serwis: Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS: 0000357466, NIP: 897-176-26-04 będzie miał prawo zwrócić się do Klienta poprzez wskazany w zamówieniu adres e-mail z prośbą o udzielenie opinii na temat zakupionego produktu poprzez wypełnienie ankiety.

Uzyskane w ten sposób opinie na temat produktów, usług, podmiotów sprzedających lub świadczących usługi dostarczają innym Kupującym cenne informacje dotyczące jakości produktów oraz obsługi w sklepach internetowych.

4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Clarumled Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;

4.8 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostawy wynoszą 15,90 zł brutto w przypadku dokonania przedpłaty za zakupiony towar oraz 21,90 zł brutto w przypadku płatności za pobraniem.

5.2 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki

6.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego: ING: nr rachunku: 40 1050 1520 1000 0090 3031 6278

b. płatnością w systemie Przelewy24, PayU, Paypal

c. zapłata kartą płatniczą Pol Card, Visa Mastercard. Karta kredytowa zostaje obciążona następnego dnia po złożeniu zamówienia.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Clarumled Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 354

61-312 Poznań

Tel: 602 502 051

(pn-pt, 8:00-16:00)

biuro@clarumled.pl

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam produkt na adres: Clarumled Sp. z o.o., ul. Ostrowska 354, 61-312 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Mogą Państwo skorzystać z oferowanej przez nas form zwrotu, przesyłki kurierskiej GLS, odbieranej bezpośrednio z podanego przez Państwa adresu Za skorzystanie z jednej z tych opcji zwrotu zostanie pobrana opłata w wysokości 15,90 (koszt przesyłki). O tę wartość zostanie pomniejszona kwota, którą przelejemy Państwu za zwrócone produkty.

Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 Clarumled Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym;

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@clarumled.pl. Clarumled Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

8.3 Clarumled Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8.4 Jeżeli uznanie reklamacji nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1 Clarumled Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Clarumled Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;

9.3  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: biuro@clarumled.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;

9.4  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;

9.5 Clarumled Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

X. Postanowienia końcowe

10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clarumled, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;

10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Clarumled Sp. z o.o. prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Clarumled Sp. z o.o.;

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel