Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego lightoutled.com 

I. Przystąpienie do Programu Partnerskiego 

Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Clarumled Sp z o.o. a Partnerem.

Regulamin jest prawnym porozumieniem między Clarumled Sp z o.o. a Partnerem, który potwierdza, że zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. 

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (założenie konta w sklepie) i akceptacja Regulaminu.
 2. W Programie mogą uczestniczyć:

a. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

b. Firmy.

 1. W formularzu należy podać obowiązkowo imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane kontaktowe w tym adres e-mail, oraz wybrać nazwę użytkownika i hasło.
 2. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim.
 3. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i dobrowolny. Polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i podaniu danych zgodnie ze stanem faktycznym.


II. Prawa i obowiązki Partnera

 1. Po dokonaniu rejestracji Partner zobowiązany jest do uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących szczegółów płatności.
 2. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach współpracy Programu Partnerskiego Clarumled Sp z o.o.
 3. Clarumled Sp z o.o. udziela Partnerowi licencji na wykorzystywanie materiałów reklamowych dotyczących promowanych produktów i wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych oraz w mailingu w celu promocji i zwiększenia sprzedaży.
 4. Partner zgadza się na monitorowanie przez Clarumled. Sp z o.o. swoich stron internetowych.
 5. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, przesyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną.
 6. Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim Clarumled Sp z o.o. Partner jest zobowiązany do usunięcia linków partnerskich.


III. Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego, ochrony danych osobowych regularnych wypłat prowizji.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie sprzedaży produktów poleconych przez Parterów.
 3. Organizator będzie dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały, które są dostępne  na stronie internetowej  Programu Partnerskiego.
 4. Każdy Partner uzyskuje dostęp do panelu administracyjnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku gdy Partner nie poda poprawnych danych do przelewu.
 7. Organizator zobowiązuje się wypłacić należną prowizję w momencie rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim bądź usunięcia go przez Organizatora.


IV. Prowizje

 1. Partner posiada konto, dzięki któremu zarówno on jak i obsługa Panelu może sprawdzić klientów, jakich pozyskał partner i zamówienia przez nich złożone.
 2. Prowizja w wysokości 10 % (profile i akcesoria) zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia na stronie głównej produktu promowanego w Programie Partnerskim,
 3. Partnerowi przysługuje wypłata prowizji w postaci gotówki (na podane konto bankowe).
 4. Prowizja naliczana jest czternastego dnia od otrzymania produktu przez osobę zamawiającą.
 5. Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągniecie minimalnego miesięcznego limitu, który wynosi 50 zł.
 6. Po naliczeniu prowizji przez Organizatora, Partner zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT Organizatorowi zgodnie z warunkami wymienionymi powyżej. Płatność dokonywana jest niezwłocznie po otrzymaniu faktury VAT.
 7. Partner może śledzić historię wypłat i prowizji w Panelu Administracyjnym.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji jeśli uzna, że Partner podejmuje działania niezgodne z regulaminem.


V. Panel Administracyjny

Organizator udostępnia Parterom Panel Administracyjny zawierający:

- statystyki

- generator kodów i bannerów ( html, php, js )

- sekcja rozliczeń

- sekcja środków do wykorzystania

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Parterem, zastępując pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu wiąże się z możliwością rozwiązania umowy z Partnerem przez Organizatora.
 3. Partner, który chce odstąpić od udziału w Programie Partnerskim powinien zawiadomić o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, mając przy tym obowiązek poinformowania o tym fakcie Partnerów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Polityka prywatności

Clarumled Sp z o.o. respektuje prywatność osób odwiedzających strony internetowe firmy.  Zobowiązuje się jednocześnie do gromadzenia danych osobowych naszych Partnerów tylko za ich wiedzą i wyłącznie w celu realizacji Programu Partnerskiego. Clarumled Sp z o.o. zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim. Każdy Partner ma zapewnioną  możliwość wglądu w swoje dane osobowe i ich edycję zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Program Partnerski funkcjonuje w oparciu o informacje od odwiedzających i użytkownikach, które są gromadzone poprzez formularz rejestracyjny. Firma wykorzystuje adresy e-mail użytkowników Programu Partnerskiego  wyłącznie w celu wysyłania komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi usługami. O ewentualnych zmianach w Polityce prywatności Clarumled Sp z o.o. będzie na bieżąco informować Użytkowników Programu Partnerskiego.

 

 

pixel